.l-pl

ecfe

ultfp i.B. liU Stfararg

53^ort(| Qlarolttta BtuU (HnlU^

SPeCiAL COLLECTIONS

QK91

s6 v,l

^^PM ') This book must not b

" W^^^m building.

l«Ser3SS

f^-JM\ I"

o '1

■lXa.A'^2^

) A

.J^

CAROLI LINN^I

S R:gi.€ M.tis Svecia ARCKtATRr, Medic. & BOTAN.

Profess. Upsal: Equitis aur. de Stella POLARI,

nec non Acad. I.mper. Monspel. Berol. Tolos,

Upsal. Stockh. Soc. & Paris. Coresp.

SPECIES

PLANTARUM.

EXHIBENTES PLANTAS RITE COGNITAS.

GENERA RELATAS.

CUM DlFFERENTIlS SPECIFICIS , NOMINIBUS TrIVIALIBUS,

Synonymis Selectjs^ Locis Natalibus,

Secundum

SrSTEMA SEXUALE

digestas.

TOMUS I.

Cum PriviU^io S. fl. M-.lii Suecia: ^ S. R. Af.fu Pohnic<r ac EUfloru Saxon.

HOLMIM. ^^

iMPEMSis LAUREMTII SALVII. 1753-

Ignoto Genere pioprio

nulladefcriptio, quisaccurata tradita^ certam demonftrat, fed plerumque faUh. Ci£SALP. prafat.

STORMAGTIGSTE ALLERNaDIGSTE

KONUNG ocH DROTTNING

ADOLPH FRIDERIC LOVISA ULRICA.

SVERIGFS GoTHES OCH VeNDES

KONUNG ocH DROTTNJNG!

\DRA MAJESTETER dr jag

allerunderddmgli fkyldsg detta vrrk^ fruhen af min mdjta och h^jla lef-^ nad^ aet jag nu under EDRA

MAJESTETERS mdda regeringfdtt med

ndgdtoch rohgijinne fullborda.

142310

EDRE MAJESrETERhafva, i^ frdn forfta lyckeUga ankornfien ttl rskety ftadfe anfett mtg med bltda jlrdlary kallat rmgfom of- taft til Stt Hof^ och betygatemot mtg allKon-

geltg ndd,

EDRE MJJESrETER hafva ock gtfvtt dm Vetenjkapenyfomjag idkat Ijus och anfe- mde t Stt Rtkey Jd EDRE MAJESfE- rER ej allenaft allernddtgft Idttt Skaparens undetverk for ftg bejkrtfvasy utan ock hopkallat allehanda jordenes tnhyggare af alla tre Natu- rens rtken , famt hefalt dem tnlogeras utijtna prdkttga luft-flott Ulrtksdahl och Drottningholm , der deffcy Itkfom deptiterade frdn hela vida verl- denjd dageligt fSretrdde fir MAJESTE- rENS 6gon.

rror mig altfd ej fdga for myckety dd jag rent ut hekdnnery at tfrdn den vtfa Konung Sa- lomons ttd och Drotntngens af rtka Arabten^ tn- ga Potentater g jordt pd den Alsmdgttga Skapa- rens undenierk ftorre aktning.

I

^j hor ochfkal denna V^tenjkapen tdfla med alla andra minnesnidrken , at nora ED R A MAJESrErERS namn odddeltgajdden

m-

inpraglar demtNatunm egen boky fom drlfgen d nyo upUgges , at hltfva med Jordklotet hka

bejidndtg,

Himrnelen gSre EDRA MAJ E STB TERS dagar ocb regermg Idng och lyckelig, fd vfjijag Tefver ocb dor

EDRA KONG. MAIESTETERS

allerundcrdanigfte och tropliktigfte tjanare och underfate CARL LINN/EUS.

LECTORI M^UO.

Hom fui confcius obfervat MUNDUM eflc omnipo- tentis theatrum, undique adomatum fummis Omni- fcj^ fapieritise miraculis, fe vero in hunc, tamquam Hofpitem introdudum, ut hjrcc deliciis fcfc deieclan- do magnificcntiam Domini agnolcat. Indignus profefto is,cenfendus hofpes, qui, pecoris inllar, tantum gula:in- fcrvit, nec magnalia poHefToris intueriatque aettimarc iiovit,

HOSPITES utdigni cvadamus orbis, opera hsec Crca- toris fcrutari nobis nccefie cft, quse ita cum noftris com- modis combinavit fummum Ens, ut cis, unde omniano- llra bona defumimus, carercnullaratione quaeamusj Sc quo magis h«c intcljigimusj co etjam plura m ufura gencris humani ccdunt,

COGNITTONEM horum iit rite acquiramii^ , fingula diftinfta Idea^ diltinclo A^w«»^compie<5ti oportet,qui- bus icpofitis copia rerum nos obruat neceffe efl:,&com- mcrciumomne, deficicnte communi lingua, cenabit.

SCIENTIA NATURiE inde intcr Homines nata c(t, quse comprehendit fub Phyfica &z Chsmta Elcmenta, fub Zoologiay Bofanka^ Liihologia tria Naturac rcgna,

REM HERBARIAM hcic libarc hibet, qux quondam paucarum plantarum erat Scicntiaj hodie vero copia dciedorum evafit omnium amplilltma.

INVENTORUM recentioris aevi indefelTis laboribus notitiam dcbemus plurium Plantarum, quam omnibus prifcorum temporum eruditis, inter quos imprimis no- xnn\zn<i.iClufuis^Cohmna^ Bauhini ^ Hermannus^ Rhecdt ^ Sherordus, Rajus , Phkenetius ^ Tourneforiius, Plumierus^ FaiUantius^ Dilhmus , Gmelinus, ^c.

NOTI-

LECTORI.

NOTITIA pkntarum conftabat quondam Nominibus arbitrariis, memeria labul» infixisj quam vacillantem/- cones iublcvabant.

SYSTEMATICORUM fnpicntia indagavit ordinem qui memorix; fuccurreret , & lcicntiam folidis funda- nientis inv\;dific:iret, quem dcbemus Principibus Viris Gefnero^ Cafalpino^ Bauhino^ Morifono^ /fermanm^Tonr' nefortioy f^aiUantto^ jD/7/ff»/tf,aliisque.

ARIADNEUM hoc filum Syfl-ematicorum tcrminaba- tur Generibus^ quod tentavi ad Species usque extcnde- re, confe6tis lcgitimis harum diffcrentiis, ut etjam in hifce fua fibi conftarct ecrtitudo, quum ornnis 'vera co- gnitio co^nitionc fj^ecierum innitatur\ hac enim dificien- tc vjicillat ^ billoria, utin plcrisquc Peregrinatoium diariis.

SPECIES pkntarum ut mihi hmiliares redderem, pera- gravi Alpcs LapporJcas: toum SHeciam: partem A'c>r- vegiie^ Dani^^ Gennamte, Belgti ^, yingliA^ Galiiie: per- quiUvi dcinde HORTOS Bocanicos: Pariftnum ^ O- xonienfem^ Cbelfejanum^ Hartecampenfem^ LeU:nfem^lJl~ traje^inum, Jmftei^damenfem^ Upfatienjcm aliosque : voivi etjam HTERBARIA Burferi, Hermanni^ Clifcr- tii^ Burmcinni^ Gronovii , Royeni^ Sloanei^ Sherareli^ Bo- harti^ MiUeri ^ Suriani^ Totnncfortii^ Faillantii^ Jujfji^i^ B^ckii 8cc. Meo fuafu DISCIPULI quondam dile- ftiifimi: P. Kalmius Canadam, F. Hafff.i^u\!l M^y\^' tum, P. Osbech Chinam, P. I^k/?//?^ Hifpaniam, Alon- /;>; Lapponiam adire, plantasque iectas mccum com- municarunt. E variis terris demum mifcrc Amici BOTANICI fcmina plantasquc ficcas non paucas,u- ti B. fujfieu^ Royenus^ J. Gefnerus , IVacbendorJius., Sib- torpius , Montius , Gleditfchius , Krafcbtninnikoffius , Minuartius^ Felezius^ nec non O. Munchhaufen L, B, S, C. Bielke L. B,^. Ratbgeh Equ. Demi-

)o( 4 dojf

LECTORI.

dt^jf Nob. CoUtnfott^ tor^n^ Braaf^ , aliisQUe OifordoT mnesquas in duplo habuit; Lagprfirom india& oriemalis plunmas: Gronovim plci-asque Virginicas &: Gwelfnus Sibericas facilc cmnes , at S^nvagcfius intc§,i'um fuum thefaiirum plantarum dedit, cxcmplo raro 6c inaudi- to, iinde fa^um, ut copiamplantarum obtjnuerimnon roediocrcm.

DIFFERENTf AS Specifius antehac Plantis non pan« cis impofui iii Flora LApponica^ Sumca^ Taeylanica^ in Horto CUffortiano, Upjalienfi, lisdcm principiii in- ftiiere practhntiffimi Botanici Gronoviui^ Royenus^ i^V^- chendorff^ Gorter^ B. Jufftaus ^ IjS Moniet^ Gvettardy Dalihard^ Snuvages , Coken, Hill ^ inque non p&ucis Halbrvi, Gmeitnus aliique, quorum opcra plurimJe Spe- cie5 evaferc rarae & cvidentes.

NOMINA haec paflim difperfa in cratiam ftudioforum cor,fultum duxi colligere, acqui.hras dein plantas ad- derc, jnque unum Syltema rcduccrci at vcro pluri- bus Spectebus obfervatis, prseltantioribus mtis dete(5tis, aptioribus Termtnis cufis, debui interdum diffcrcntias emcndare, antca quamvis oprimas ,

Charafteres cfrenriales pro NOMINE SPECIFICO conlhtuerc non levidenfe opus edi rcquirit enim Spe" cierum plurium accuratam cognitioncm, harum artcn- tisfimam^/?r//«w indagationem , differentium (dcd:io' nem, Terminorum deniquc artis propriam applicationcm, uf: evadant compendiofiiTimi tutimmiquc

NON VTSAS plantas heic omifi, totics clufus ab au- £boribu5j ne dubia certiflimis mifccrem) fi vero ali- quando contigent non faiTicicnter infpcxifle plantam, vcl fpecimen imperfe^um obtinuiflc, figno \ hocno- tsvi, ut atii eandem accuratius examinent.

Non

LECTORI.

Non nommat3s in hoc Libello plantas, fi quisad mc mit- tcrc v^lit, eas in proxima editione V. D. rccenicbo cum honorifica recenfionc datoris.

NUMERUM plantarum rotius orbis longc parciorem eflTe, quam vulgo crcditur, Tatis certo calculo intcl- iexij utpotc qui vix ac ne vix loooo attingat.

TRIVIALIA nomina in margine appofui, ut miflis am- bagibus, uno quamhbet Herbam nominc complc6bi qucamusj hasc vero absque feleftu polui, qu^ppc quem alius dics pofcit. Cavcant autem quara randtifli- me omncs fani Botanici, umquam proponcre nomen trivialc fine lufticicnti diffcrcntiafpccifica, ne ruat in priilinam barbariem fcicntia.

SYNONYNA paucillima in EUROP^IS plantis ad-^ hibui, contentus C. Baubino & Iconographo pr^ftan- tiorcj in EXOTICIS vero plura, quum difficiliora minusque trita finc.

DESCRIPTIONES tantum inobfcuris adhibere neces- fumfuit, casque fine ambagibus, ut obtinerem coni- pendium cironibus gratum.

LOCA natalia more meo adjeci, inquc notilfimis Fruti^ cantes "^, Perennes y., Biennes J", jlnnuas Q) notavi,

GENERA nonnulla «01;^, nonnuila immutata adhibui, quas in nova editionc Gencrum plamarum propcdiem fillcrc animus ell.

ADVERSARIORUM tcla nunquam rctorfi: acerrima convitia, infimulationes, cavillationes, buccinationcs, (pricliantiorum longc V^^irorum, omni a;vo, laboris praemia) tranquillo animo furtinui, nec fuis auftori- bus hsec invideo, fi indc ipfis apud vulgus gloria ma-

jor.

LECTORI.

jor. Fcro hsec> quac. in mc nc capilmm quidcm mu- tanr^ £<: cur non fen-em iniquos, quia veris Botani- cis 2c quldem conriimmatiiTimis, quibus aflurgerc dcbentilll, fummis cumulatus fum encomiis. Parem deindc adverfariis refcrrc gratiam, nec anni ingrave- fcentes, nec munus, quo fungor, nec mci mores pa- tiuntur. Quod mihi fuperefl brevioris arvi, tranquil- lus utilioribus obfervationibus impcmdam. Res natu- rales cnim proprio privilegio munita^ perliftunt, ut quemadraodum errores in his comraifli a nullo dcfen- di , ita nec veritates obfervationibus innixse a toto c- ruditorura orbe conculcarj pofIint> judiccs itaque pro* voco feros N cpotcs \

Pafcitur in vivii livbr ^ pojl fat& fuiffcit ^ Tum fuus ex meriio qumque tuetur hmioi,

Dabam ijf j d. t Maji. UpliiliaR.

AU

AUCTORES

REFORMATORES.

PROPRIA Genera plantarum, LuiJh, I7f2. <\(i. Philofophia Botanica.//??>»/.c. ly^"! o^^ Hoitus ClrfTortianus. Amjlel. 1737. /0/. Hortus Upfalieniis. fhlwiee /748. od Flora Siieclca. Holwice i^^f. o^.

Fiora Lapponica. Amfifl. .1737» 0//. Flora Zeylanica. Ihlmtce 17-^7. o<??. Viri(lariuinCliffortidn./fw//r/. 1737. <»<??. Materia Medica. Hoimia 1749. c<?. Anriafniut. Academ . i . Lipfite, 1 749. (^*^. Amoenirat.Acadc;m.2.//(//;«/<f i7^f . o(l. Iter Oelandicum. Hnlmia 1745. »&. [m<c, Iter Gotlandicum. Holmiit I74f. oR. fu^nc. IterWe(h'ogothicum.//e/wjflf 5^747, o«f/. /ffer- Iter Scanicum Hoimix. z?)*!. t>//. /«<■£.

A£la Upf?iienr. R foc. Holmio' 1740, (jc. ^.v..fri'. AftaSiockh.R. ioc> Ho/mia: 1739. ^<. c// />;??<-.

KalM Petr. Plantae caRridetUes propediem edenJa»

Ha.SSEI.QUIStFr.P1. «gypti ik ucL npf. ksf eoi/iohi. CSBECR Petr. Pl. chinenies i/; litvris ., Mfc. liOEFLING PETR. Pl. hifpaniCJe in ipifolis, Mfc.

+ * *

GxoNOviUS J. F. Flora virglnicu 1 %. Letda i^^^.o^. RoYex Adr. Flora Iddenlis. /^#y^tf 174O. od.

Gorter Daj. Florjc geiro-zulphan. HarJerv. 1745-. <?t^.

JussitL/ B. Pi. raiiores vati«3 //7 /iV. ijt nd. parif

Guettard M. Obrervation!; Tur les phntes.P^/r//. 1747, <;<??. 1)alibar27 M. Flora paridenfis. Parif. 17.^9. duod.

S.A.UVAGES Fx. Flora inonfpelienlis. tin^a: 1751 o£i.

CoLDEN Conr. Planise coidinghami». nd. npf. i74;j. cniari, WACHENDORFFE.J.Horrui Ultrajc£h"nus- 7rareH. 1747. «xV. Haller Al8. Stirpes helvetics. G/Jr/;>^. 1742- .^^^.

LuDViG.C.G. Generu Aphorirmi, Lipf. 173 ocl.

Gmelin J. G. F lora Sibirica i, 1 . JPetroP. Vj^o k^fc.quart-.

MoNiEK. LuD-GusL.car. des pl.en Auvergne &c. P^r. 1745.^, BiiTTNEK D. (i. Plant* cunonis. Amfiel. 175-0. o{t HiLL JoH, Hiftoris of planis. Lond. ^75-1. /<?/,

Mitchel joH. Genera pl: virglnic, E. N, C- Monti Cajet Genus Aldrovandae &c. /fi/l, Bonon, l^oL >..

Seslerus Leonh. Epidola de vilaliana. yena. 1750 fol

USJ-

USITATIORES.

Bauhin:

Bauhini

Camerarii

Cofumnae

Clufii

Dodon3ei

Fuchfii

ptnax. Hiflona p]. epitome. ecphrnfis, ntftoria. fempTtides. hi/hria.

Lobdii Brunsfelfit

lcones. Hifloria.

Dalechampii hijiorra. ]V1arcgravii brafiHa, Alpinus

Tabernsemontani Hijloria..

Cornuti Rencalmi

CanaJenfei SPecimen.

Supptementiim

Phytographia.

ParadiftiS.

fillo.

Rivinl Ordines.

exotfca. Lceiclii prujfica.

Morifoni hi/foria. 2. 3. .

Raji hijlofta. i. 2. SuppUmentnm 3. Sitttpfis 5:111

Plukcnetii Almagefcum ,

Pctiveri gazaphylaciu/»

Sloapi Jamaica.

Hermannl Hort. lugdbat.

Rhecde Hort. malab.

Conunclini Hort.amftel.l .i Praltidia.

Breynii Ctnturia. Prodromus

Dodarti memoires. Tournefortii infiiiutiones.

Plumierii. Genera.^ Species., Americana., FHtces.

Fevi^iilaei peruviana.

Ifnard afU parifina,

Bocconis Mufetim.^ SicuU plantg.

Barrelieri Uanes. * * *

Boerhavii Hortus lugd-hatavus,

Kajmpferi jimmiitates exoticae.

Scheuchzeri CramtMa; Itinera alpina.

Michelii Genera nova.

Vaillantii /Y//ur parifina. Flora partfma.

Monti Gramina.

Buxbauin Centsnice.

Catesby Carolina I. 2. 3,

Burmanni Zcylanica , africanarum dtcades.

Amanni Ruth-:,nica ,, Herbanum.

Dilienii Eith^menfes, Mufci.

Sf ^uieri yerona .

TilH Hortui pifanus. Martyni Centuriai

4e

3K ^

Clas-

Claffis 1. ^^'

MONANDRJA

MONOGTNl.t

C A N N A,

f CAKN<\ foliis ovatis urrinque acuminati-s nervoiis^'''-''"- Roy. lugdb. II. FI zey/. l . H^rt. /</'/'. i Canua Ipatiilis billoiis. Hor!. (.itff. i. Arunci(.> indica latifolia. Banh.ptn. 19. Hiiiitat mter iroptcos Alix, AtVic», America-. ^

2. CANNA foliis lanceolatis petioiatis nervol;:,. niigajUfti.i Cartni foliis lanceolatis petic^lntis. Hort. ciijf. i.

Arundo indica tiorida angudifolia. iWer/j- hijl. -^.p. i^o.

/i S. /. 14./: 6. Habttat tnier tropicos America;: Umb.ojh fttonginfis. 4t

3. CANNA foliis iariceolatis petiolatis enervibus Ku\ pj.iuiii.

Cann^c foliis ener/ibm.firid.clijf. 104.

Canno.des. Hort. clijf. 4S8.

CannaAcorus glaucophyllus, anipliore tiore, iridis pa-

luftris facic Dill. ei!h. 6^. t. 5-9. f. 69. llabitat i;i Carolina ? 4:

AMOMUM,

AMOMUM fcapo nudo, ipica ovata. Hort. dif. 3. Zinpber.

Hort upf. I. Flor. zeyl. 3. Mat. /ned. i. Roy, tugdb.

I 2. Zingiber. Bauh.pirt. ^f. Habirat in Indiis /»^;' tropicos Zt,

1. AMOMUM fcapo iiudo, fplca oblonga obtufa. //w.^ zevumbei cltff. 5 Hn^. upf. X. Fl. zeyl. 2. R.oy. Ingdb. 12. Zingibcr latifolium fylveftre. Herm.lugdb. 636. t. 637. Habit.v ih India. 2.

3' AMC;MUM fcapo brafteis alterms laxis caule hi&' Cariamom. \ iore. Fl. zey. 4. A/^/.^. med. 2. Elettari 2. Rhced. mal. 11. ^. 9. ^r. 6. Habitat itt Indii. ?.'

A 4. A-

D. H. HILL LIBRARY North Carolina State Colleg*

2 MONA.NDRIA MONOGYNIA.

Cran.ftrod. ^. AMOP4UM fcapo veftito racemofo. >f< Amomum caule racemofo. Afat. msd. 3. Grana paradifi oflicinarum. Bauh. pw. 413. Hahitat ifi Madagaicar, Guinea.

COSTUS,

■fiyum l COSTUS. Hor-f. diff. 1. Hort.upf. 1. Fl zeyl s'. Mdt. med, 4- Roy. lugdb. li. Coftus arabicus. Bauh. pin. 36. Mer. [nrin. 36. /. 36. Hahitat tn India ittra^ue. l/C

ALPINIA.

tmofa, i. ALPINIA Rnj, Ingdb. il.

Atpina racemola alba , cannacori folils. Vium.QetL i6 Paco feroca Marcgr. braf. 4S. Habitat in America calidiare. Jf

MARANTA.

mtdifisfM j. MARANTA. Hort. diff. i * Roy. l«gdb. ir,

Marajita arundinacea, caimacori folio. Pium. gen. 16

Mart. cem. 39. 0 Habitat itt America calidiore. T^

CURCUMA» tPiwii^, ^ CURCUMA foliis lanceolato-ovatis; nervis laterali» bus rariffimis. Curcuma foliis ovatis utrinque acuminatis : nervis latc-

ralibus paucilfimis. Roy. tugdb. 12. F/. zeyl. 6. Maiija-kua. Rheed. mal. 11. jf. 19, t. 10. * Hahitat in India.

icng»* 1. CURCUMA foliis lanceolatis : nervis Jateralibus nu-

mcrofiflimis. Curcuma foliis lanceolatis utrinque acuminaris : nervis

lateralibus numerofiflimis. Roy. Ingdb. 12. Fl. zeyl.'}.

Mat. med. f. Curcuma radice longa. Herm. lugdb. 208. /. 2oy. Habitat in India. ^

KAEMPFERIA.

3Al&nga, j. KAEMPFERIA foliis ovatis femiibus. /7. t^y/. 8. Mat- med. 3. Kaempferia. Hort. cUff. 2. t. 3. Roy. lugdb. 12..

Wan-

MONANDRIA MONOGYNIA. 3

Wanhom. Kaempf, <imoen. 901. t. 90i. Uabitat in India. ?r

1. KAEMPFERIA foliis lanceolatis petiolatis- Fl zeyl. ratnjiit.. 9 Mat. nied. 9 Zedoaria rotunda Bai^h, p». 31 Habttal^ India. *:r

BOERHAVIA.

BOERHAVIA caule eredo. '•-eff''

Boerhavia, ibhuii ioVio^ trti:H ^UhrA. Amm. herhi 241. Ilabita! tn Vem Crucc. ^

a. BOERHAVIA canle difrufo. -W-

Bocrhavia diftuik. FL z.cyi. to. /fjr/. «.«j/ 4. Boerhavia foliis cvatis. hort. chjf. iJ.Aoy. UgS.i^^. Talu-dania. Rheed. mal. y, p, 105'. t. ^6: liahitai India. 2^

3. BOERHAVIA caule icandenre. jcanAm. Solanum baccife.mm amtiiicanum, fnidtu corymbofo.

Piuk. aim. 349. t. xi6. f. 7. Valeriaiiella, alfincs folio, fcandens. Sloan:flor 91. hifi.

i.f. 2JO. Raj.fuppl. 244. Antanifophyllum fcandens, alfines majoris folio. Failf:

ail. 1722./». 25^8. Habitat in Jamaica ad urhem jago de la vega. ^

4. BOERHAVIA caule repente. re/>m Boerhavia nubica minor. f'aill. fcx. 5-3.

jgBoerhavja nubica minima. VaM.fex. -^f. liahitat in Nubia inter Mocko {^ Tangos. 'U

SAMCOHNIA.

I. SALICORNIA articuHs apice craffioribus obtufis. f«»-a^t.'s. Mnt. med. S. herbacea.

Salicornia herbacea. Fl. fvec x .

Salicornia annud. Sanv. manfp. 7.

Salicornia, Hort. cltff. 490. Roy, lugdL los )S Saiicornia fempervivens. Sauv.'mo»Jp. 7. frutkofa»

Kali geniculatum m.ajus, Bauh.pin. 289.

lUbitnt in Europx- liforibus maritimis. t; 0

Conferantur annua & fempervircns utrum fpecie dt- fiinax ?

i. Sx\LICORNIA articulis obtuJis bafi incraffatis, fpicis flr<rf/<w, ovatis.

A X Kal)

vir^rni^-

taipica.

VulgKUS

4 MONANDRIA DIGYNIA.

Kall geniculatom m^ns. Baub. pin. 289. Mortf. hifi.

p. 610. /. s- *' 33 /• 7- ^(*h ^\f^' •2-1 1- Habitat tn Arabia.

3. SALIGORNIA aiticulis apice compreffisemarginatii bifidis. S'al;cornia cauUum ramorumque articulis apice bicoriil-

bui Gron. vtrg. i 29. ^ Hahitai in Virginia, b^ ad Salinas Saxoiiix. 0

^ SALICORNIA articulis cyJindricis, fpicis filiformi- bus. Kali arborefcens, tamarifcifacie. Bitxb. ccKt. i.t.ii .f.\ Habitat tnfqnalidis w<2m Gafpii csT Medi» |>.

HIPPURIS.

f. HIPPTTUiS. Fi laPp. I. Fl./uec. 1. Hort. cliff: 3. Kuy. iugdb. 20). balib. parif. i. Equiietum paluftre, brevioribus foliis , polyfpermum.

Bauh.pin. 35". Habitat in Europse fontibus. 1:

mGTNlA.

CORISPERMUM.

I. CORISPERMIJM fioribus lateralibus. Hort. upf a. Corilbermum fioribus alternis. Hort tliff. 3. Jt. gotl.

310. Roy.lugdb. 20f. Sauv. monfp. fi. Coiifpermum hyflbpifolium. Juff. ad. lyiz. p. 244, Habitat adFolgam Tartarix, G;7Zi« Boruffi», Monipc-

lii arcnojis ;»)

Jitmrofum, i. CORISPERMUM fpicis fquarrofis. Hort. upf. 3. * Rhagroilis foliis arundinaceis. Buxb.cent.i,. p.-jp. t ff. H^bitat ad IVolgam Tartariae , inqu^ defertis Coflaco- runi. 0.

BLITUM.

cafiictHm. I. BLITLTM capiteHis fpicatis terminal!bus.//jr/.K//.3* Blitum foliis triangularibus dentatis, calyclbas baccatis, capitulis fummis imdi^s.l/irid. cUff. i.Roy.lugdb.^oC- Biituni foliis triangularibus dentatis, Hort.'cltff. 28. Atriplex baccifera. Ray. btfi. 197. HacitatiM EuTopa: pr<eftrtiin in> co;nit. ryrolenfi. 0

2. BLITLIM capitellis fparfis lareralibus. Hort. upf 3. Bh'tum fohi& rriangulanbus deniatis, calycibus bacca-

tis,

byfopifel.

MtSitlti.

DIAMDRIA MONOGYNIA. ^

tis , capfulls funimis foliofis. Hort, cUff. ^<^'$. Roy,

lugdb. 206. Atriplex fylveftris, mori frudu. Batih.fm. 119. Haoitai tH Tataria, Hifpania. 0

CINNA.

. V-.irNJNA. ^ ^ aruniinacee..

Habitat in Q^HTiAiL^ nnde feifiitta per D, Kalm. ^ Gramen magnitudine AventC fativa. FoW^ifere arundi- ttacea.,L€viufcula. Panicula denfa.,flaccida. VXotes con- fertijfecundi ., latersbus calycis ^ fetalo majate fca- hri. Arifta tnfra apicem Glumce majoris peijlj brevis- fima. Gramen inamaenum ftamine nmzofpeiiabile.

A z Cias^

CIANDRIxl MONOGYKIA Clajfis IL

r

MONOGTNIA.

NYCTANTHES.

»nottfifiu\ {. NYCTANTHES cauk tetragono, foliis pvatis acu- ininati:*, pericarpiismembraniiceis conipreffis. Fl.z,eyl II. Arbor triftis myrto fimilis. Bauh ■pin 469, Manja-pumeram. Rheedmal. 1. v. ^j. t. 21. Hahttat ifi I)id:a. %

Sambac^ ^. NYCTANTHES foliis inrerioribus cordatis obmfis, fuperioribns ovatis acatio. Hori. v.pl'. 4. Ny<^an.th!es caule volubili, foliis Ibbbvaiis acutis. Hort, ihff. ■$. Hort. uj>f.. 4.* Flor. z.syl. 12. Roy. Uigdh,

395. , .

jaimirmrn arabicum. 67»/, cur, 3.^.3, Angl. bort.t. 27. Habtiat /s? llldia. h

vndniaxa 3. NYCTANTHES foliis ovatis 'acuirinatis undulatis , ramis teretibus. jafminutn indicum, florepolypetalo exalbido^frudunii-

nori. Ra^. hijl. 1601. Tfiercgam -maila. Rheed. mal. 6. p, 97. t. ff. H^^itat in Ma^abaria. 1?

hivfvLtQ, 4. NYCTANTHES petiolls pedunculisque viilofis. 0 Rava~pou. Rheed, mal. 4./>. 99. t. 48. Hahltut l?i India. %.

mi^fiifoliti. S- NYCTANTHES foriis obtufis If.nccolatis ovatisque jafrninuj.n indicui!iariguiV"[biium,fiii6tu gemino. 'four-

:i:.'j. jyj/i. 5-98.

Katu-pitlicj^am muHa. Rhi-ed, mal. 6. f. 93. t. f^,Raj.

hi/i. 1601. H:i(^ita.t iff Malabarias arenofis, h

JAS-

DIANDRIA MONOGYNIA 7

JASMINUM,

\. JASMINUM foliis oppofitis pinnatis. Hort. cUjf. ^.offidmU, Hort. uff. f. Mat. med. 9. ko\. lugdb. 397. Jafminum vulgatius, iiOi,e albo. Baub.pi». 397, Habitat m India ^

i. JASMINUM foliis oppontis tcrnatis. Hort. cUff. f. ezmtam,. FI. zeyl. l7,.Roy. lugdb. 397, Jafminum az,oricumtritoUatum. Comm.hart, i.P.ir^.

/. 82. Habitat in India.

3. JASMINUM foliis alternis ternatis fimpliclbusque , f''ot'cm.

ramis angulatis. Hort. diff. S- Hort. upf. S' ^-'^y''

lugdb. 397. Sauv. monff. 174. Jafminum luteum vulgo di61umbacciferum.£<wir'&.p*''.

398. Hahitat in Europa aujirali B

4. JASMINUM. foliis alternis Urnatis pfnnarisque, ta.-ftuniiU,

mis angulatis. Hort. upf. f. Jafminum foliis alternis ternatis acuminatis. Hort, cii^.

6. Roy. iugdb. 398. Jasminum humile iuteum. Bauh. pirf. 397, Habitat ----- |)

5". JASMINUM foliis alternis ternatis pinnatisque, ra- ttdmHJjm.

mis teretibus. Hort. upf. f. Jafminum foliis alternis ternatij obtufis. Hort. cliff, f,

Roy. lugdb. 397, Jafminurn indicum fiavum odoratiHImura. ferr, cult. 93 Habitat tn Illdia ? ^

LIGUSTRUM,

I. LIGUSTRUM. //6r/.r///f.6, Fl,fvt€.^Roy.\ugdb. v.lim, 398. Dalih. parif 2, Ligultrum germanicum. Bauh. pin. 475* Habitat ia Europae callibus glareofis. 1?

PHILLYREA.

i. PHILLYREAfoliislanceolatisfubiiuegernmis.i^cJr;. ansnftiftl, upf s-

A 4 Phil-

iatifoKa,

^nropxs.

cnptnftst

viYgintca,

%iylonkc.

^ DiANDRlA MONOGVNfA

Phillyrcafoliisovato-lanceolatis \\\ ^icuaris. Hort.clijf.

4, Roy. lugdb.. 398. Phillyrea liguftrifolio. Bauh.pin. 476. jy.Phillyrea foliis lanceolatis iiitegerrimis, Hori. cliff. 4. Roy, lugdb, 398. Phillyrea aii;^uftifoiia i. z. Bauh. pi». 476. Hahitai in turopse anftralioris collihus. t>

%, PHILLYREA foliis cordato-ovatisferratis.//brf.f//y, 4. Hort. upf. 6. Roy. iugdb. 398. Phillyrea latifolia fpinbfa. Bauh. fin. 476. Phillyrea fotio leviter ferrato. Bauk. pm. 4y6 Hahitatin Emov^ auftraii. ^

OLEA.

1. CLEA foliis lanceolatis, ^ Olea foliis lanceolatis, ramis teretiufculJs. Hort.cltff.^^t

Mat. med, 10. Roy. lugdb. 398. f

Olea fativa. Bauh. fin. 472. /

/5.01ea foliis laiiceolatis, ramis tetragonis. Hort, cliff. 4. Roy. lugdb, 399. Olea fylveftris, follo duro fubtus incano. Bauh, fin, 472. Hahitat in Europa aujhalt, t>

a. OLEA foliis ovatis.//or?. cUff. 4. Roy. lugdb. 399. ]jiguftrum capenfe fempervirens , folio crallo iubrotmi-

do. Dill. eith, 193. t. 170. /. 194; Habitat ad Cap. b. Spei. ^

CHIONANTHUS.

i, CHIONANTHUS pedunculis trifidis trifloris. Chionanthus. Hort. cHff. i~ Ciron. virg. JO. Roj^

iugdb. 17. Amelaiichier vlrginiana , lauvocerau folio. Vei..fict.

241. Catafb. caroi. l.p, 68. /. 6'S, Habitat in America feptemrionaii . &

i. CHIONANTHUS pedunculis paniculatis multifloris, Fl. zeyl. 14. Arbor leylanica, cotini foliis fubtus lanugine villofis.

Burm. zeyl. 31. Habitat m Zeyloiiu. 1y

sy*

DIANDRIA MONOGYNIA. 9

SYRINGA.

i SYRINGA foliis ovato cordatis. Hort. cliff. 6. Hort. vuigans, upf. 6. Roy. lugdb. -^97. Dalib. parif. 2. Syringa caerulea. Bauh. pitt. 398. liabitat verfus Perliam. ^

j.. SYRINGA foliis lanceolatis. t"ficiu

a. Syringa foliis ianceolaiis integris. Hort cliff. 6. Hort.

upf. 6. Roy. Ingdb. 397. jQ.Syringa foliis lanceolatis integris diiTe«aisquf^ laciniata. Hort. cliff^. 6. Hort. uff 6. Roy. lugdb 397. Liguftrum toliis laciniatis- Bauh. pin. 476. Habitat iu Perfia ? t>

ERANTHEMUM.

. £RANTHEMUM.Fy.;?i^^'/.i^* Ar.:<xn. Mad.'^%^.'>- ,,p^fi, Ephemerum lychnidis flore africanum. Herm.paraa.if^.

Amnt. herb. 232. Habitat in .^thiopia.

CIRCi^A.

I. CIRC^A caule ereclo, racemis plunbus. iutitinnii;

Circaea. FL fuec. S- Hort. cltff. 7. Roy. lugdb. 303.

Dalib. partf. 3. Solanifolia Circsea di6ta major. Banh. pirh 168. It. vj- goth. 213. /3- Gircaea canadenfis latifoha, flore albo. Tournef. infi. canadei\/u,

Habitat in Europse ^ Amencae borealis nemoribtis. T^ H.ec fefquipedaifs caule er€do.fRacemis ierminali iff' la- teralihiis ; Perianthium confifier.tia calycina., f corol- la longe craffius., rudiusque , 7jec corolla concolor.

i.. CIRCiEA cauleadrcendente,"racemo unico. «(?»«'»*

Circaea calyce colorato. Fl. lapp. 3. Solanifolia Circaea alpina. Bauh.piu. 168. flabitat ad radices rnontiH/n in fngidis Europx. ^^ Planta vix digiti longitudine.^ magis procumbens , calyce

coloratu.^ utt coroila; differt ^uidem a priori , attamett

uir/iis affi is.

VERONICA.

* Spicat^, X. VERONICA fpicis terminalibus, foliis quaternis qui- vhgMca, nisve.

Vero-

fo DIANDRIA MONOGYNI

''^'eroraca foliis quaternis quinisve. Hort. cliff. 7 * Gron. vtrg. 4. Jioy. lugdb. 301. Cold. zoveh. 3.

Veronica virginiana procerior, foliis ternis, quaternis& ctiain quinis caulem annplexantibus , fpicis fiorum candidiffimis. Fluk. alm. 383. t. 70./. 2.

Habitat tn Vlrginia. 2^.

^pj,../^^ 2. VERONICA fplcis termlnalmus .. foliis ternls gequali-

ter fcrratis. Hort. tipf. 7. * Vercnica fpicata •anguflifolia, Bauh. pij? 246. Vcronica mas furreda elatioi. Barr. rar. iff. t. Spl. liahitai in Europa auflraiiore , Sibir Ja. ^

mnrithna. 3. VERONICA fpicis terminaiibus, foliis ternls iiisBqua*

lirer ferratis'. Veronica fioribus fpicatis, foliis ternis. Fl fuec. 6. Veronica foliis f»pios ternis, flrid, cltff.z. Hart.cliff.

7, /i^.vy. iHgdh, 3CI. Veronica caule erecto, fpicis piuribus, foliis lanceolatiiy

ferratis. ¥1. iapp. 4. HabiLat in maritimii Europee macrif cipricis. Jr

la-nilfoiid, 4, VERONICA fpicts terminalibiss, foliis oppofitis laii* ceolatis fcrraris acuminatis. Hort. upj. 7. * Veronica fpicati latifoiia. Bauh. p-i/t 246. Veronica i ercilior latifoHa. Claf. htfi. i. p, 346. /3. Vcronica fpicata longifolia aitera. Amm. ruth. 26. P'»Veronica fpicata, urticae foiio. Amm. ruth. %6. Hdntat in Tatariaj Aullrla, vSuecia. 1:,

maua, ^^ VERONICA fpicis terminalibus, fpliis oppofitis cre-

nans obcuiis, csule erefto tomentofo. Hort. upf. 7. V e; oiiica caule fruticofo, ibliis oblori|J is: inferioribus cre-

natis petiolatis : fuperioribus fefiiiibus iutegerriniis.

x^ov. lugdb. 5-30. Veroiiica fpicata lanuginofe & incana, floribus cxni-

leis. Amyn. riilh. 30. Habitat in Ucrania, Samar;:. 3^

fpc^i^n. 6. VERCNICA fpica terminali, folils oppontis creniitis obtufis, cauie adfcendeme limpliciflimo.

Veronica fioribus fpicatis, foliis oppolitls, caule erc6lo. fi. Juec. 7, Dalih, Parif 3.

Veronica foliis oppofiti^ , caule fplca terminafo. Hort cliff. 8. Roy. lugdb. 3Gi.

Veronica fpicata minor. Banh. fin. 247.

Iliduiat tii Europae iorealis cuMpts. 2^

7.VE-

DIANDRIA MONOGYNIA. u

7. VERONICA fpids terminalibus , foliis oppofitis obr bybride,

tiue ferniris fcabris, caule eredo. Veronica fpicata cambrobritannica , bagula fubhirfuto

foho, Raufyn. 3. f. 278. t. 11. f. i. Habhat in Europa rarius. Obf. Folta veronic<e fequentis.^ Caulis pr<ecedevtis ^ fed

Jjf>ic(C m<ijores pallidiores. l^

B. VERONICA fpici^ lateralibus pedunculatis , foliisop- ojfcmUs.

pofitis , ciule procumbcnte. Mat. med. 1 1 . Veronica floribus fpicaii^;,toliisoppofi£is,caule procum-

bente. Fl.fsuc. 8. Dalth. ^arif, 3. Veronica caule repente, fcapis fpicatis, foliis oppofitiso'

vaiis ftrigolis. /'/. lapf. S- Hori. cliff. 8. Roy. Ugdb.

302. Veroiiica mas fiipina & vulgatiifima, Baub.pitf, Z46. Habitat in E\lXOfX fyhefirtlfus fierilihus. 2^

* * Corytnhofo-racempfie^

9. VERONICA corymbo terminali, fcapo nudo. H^hyiu^ Veronica foliis ovatis radicaiibus, caule nudo. Roy.

lugdb. 302. Veronica alpina pumila, caule aphyllo. Bocc.muf. x.

p. 17, t. I. Veronica parua faxatilis, cauliculis nudis. Pluk. alm.1%4.

t. 114./. 3. Segu. ver. 241. t. ^l.f. 2. Chamsedryb alpina minima hirfuta. Baub.pn. 247. Habitat in alpibus Europse aufiraliorn'. ^.

10. VERONICA corymbo terminali, caule adfcendente hdlidioider

diphyllo. Veronica caule non ramofo, follis obtu/is crenatis, fio- ribus congeftis terminato, foliis ovatfs fubafperis. HalL

helv. 5-31. t. 12. /. 1. Vetonica alpina, bellidis folio. Bajth.pin. i^y.prod. 116

BurfXIF- ly. Hahitat iri Helveda, PyrenaDis, Zi

II VERONICA corymbo terminali, foliis oppofitis £«»^7«^«. ferrato dentatis , caiycibus linearibus. Bonarota. Mich. gcn. 19. t. ly. /.. 12. l-*a;dcrotii Gen. vi. ti. Chamxdrys alpina faxatilis. Baui-. pin. 248. Habitat in alptbus h^iicis. ^

11. VERONICA coi-yrabo rerminall, foiiis oppofitisj ca- aipim lycibus hilpidis.

Ve-

12 DIANDRIA MONOGTOIA.

Verotiica floribub coi.ymboiis terniinalibus, caiyclbus

hifpidi^ hl juec. 13. VtTonic;'. caule tioribus terminato, foliis ovatis crena-

tis. /'/. lapp. 7. t. 9. /. 4. Veionica caule Inferne procurabente fruticofo, foliiso-

vutis oppofiiis. racemo terminali. Ro^j. lugdb. ^Oi. Veronica alpina frutefcens. Bauh. j^tn. 247. Habitat tn alpihus Europae. 3^

ftrfylUjciia.i^. VERONICA rjcemo terminali fubfpicato, foliis o-

vatis glabns crenatis. Veronica floribus folitariis fubcorymbofis.^ foliis ovatis

glabris crenatis. FJ. fuec. 14. Ualii. f>arif. 4. Veronica foiiis inferioribus oppolitisovatis. fuperioribu!:

alternis lanceolatis, floribus folitariis. I/ort. clrjf 9.

Gron. virg. 4, Ro\. lugdb. 30X. Cold. no-vec?. 1. Veronica floribus fpar.Hs , foliis ovatis crenatis glabris.

Fl. lapp. 6. Veronica pratenfis ferpyllifolia. Bauh. pin. 247. Habitat in Europa^jr' h.r[ie.nQ^fepentrtQ»ali ad viaSja'

gros. T^

"^tccahnng/i. i^. VER.ONICA racemls lateralibus, foliisovatis planis,

caule repente. Fl. fuec. 11. Dalib. parif. 7. V«ronica foliis oppotitis laevlbus crenatis, lloribus ra-

cemofis lateralibus. Roy. lugdb. 302. Veronica foliis oppofitis lajvibus crenatls, floribus laxe

fpicatis ex alis Hort. cUff. 8. Gro». ^'irg. 4. Anagallis aquatica major (minorque),folio fubrotundo.

Baub. pin. i'ji. Habitat in Europa<«<^ rivulos. 1»:

Aaasnll. V 1 S- VERONIC A racemis latei alibus, folils lanceolatis fer» ratis, caule eredto. Fl. fuec. 10. Daiib. parif 7.

Veronica foliis oppolitis Isevibus crenatis, noribus laxc fpicatis ex alis. Gron. virg. 4.

Veroaica aquatica major, folio oblongo. Bauh. pin. i^i.

H.ibitat Europa ad fojjas. 0

fcHtelht», 16. VERONICA racemis lateralibus pedicellis pcndulis, foliis lincarlbus integenimis. /'/,/«^<:. 9. Daiib. parif. 7.

Veronica foliis lineari-lanceolatls integris, racrmis laxe HoriteTis Fi. lapp.^. Hort. cliff.io. Roy. lugdh. 302.

Vetouica aquatica angumfolia fcutellata. Bauh. pin. 25-2.

Habitat la Eaiopae inkndatis. 7^

17. VE-

DIANDRIA MONOGYNIA. 33

(7. VF.RONICA racemis lateralibus, foliis multindis. viultjf.da, Verorica montana , folio vario. Buxb. cent. i, p. 14,

Hubttat Armenise, Ihtn» gramhofis. Jr

iS. VERONICA racemis lateralibus, foliis ovatis rugo- C^^flmrf^r^rr.

fls dcntaiis, caule dicbWx. Fl.fuec. 12,. Dalib. ^arif. 4. Verojiica tbliis oppofitis plicatis dentatis , fcapis ex alis

infevioribus laxe fpicatis. Hort. cliff. S. Roy. lngdb. 303. Veronica foliis cordatis feliilibus oppolitis, raccmis ia-

xe floriferis. Filapp.2. ChaniiEdrys Ipuria ininor rotundifolla. Bui:k.fiN. 249. Uahttat \n Europic fratis. y

19 VERONICA racemis laterallbus, follls cordatis ru- ^«fifo''«-

goiis dcntatis, cau(e firifto. Veronica foliis oppolitis plicatis deiitatis, fcapis cx alis

fuperioribus laxe fpicatis. Ihrt. cUjf. 9, Koy. lugdh.

303. Veronica pratenfis omnium maxima. Bnxh. ccnt. i.p.

23. /. 34. Chamsedrys (purla major latifolia Bauh.pi». 248. Habitat m Heivetia, Bithynia. 7^.

*** Pedunculis unifloris. io. VERONICAf^oribus folitariis, foliis cordatis incifis agrtfiu.

pedunculo brevioribus. F/. /«(?£-. 17. Daltb. parif. 6. Veronica foiiis cordatis crenatis , fioribus folitariis pe-

dunculatis. Roy. lugdb. 303. Veronica foiiis a'lternls cordatis crenatls, fioribus foliia-

riis. Hurt. cliff. 9. Alfine chamaedryfoiia, flofcuiis pediculis oblongis infi-

dentibus. Bauh. pi». 25-0. Habitat in Europse cultis., arvis. 0

21. VERONICA floribus folltariis, foliis cordatis inc.i' arvnnjis fis pedunculo iongioribus. Fl.fuec. ifj.Dalib.payii.-^.

Veronica foiiis oppofitis cordutis crenatis, fioribus foii- tariis fefi^iibus. Hort. cliff. 9. Gron. vtrg. 4. Roy. lugdb. 303.

Ailine veronicas foliis, flofcuiis cauliculis adhaerentibus. Bauh. pfN. i^c.

Habttat tn Europae arvis.^ cullis. 0

22. VFRONICA floribus folltariis, folils cordatis planis Udi^.wfoih. quinqueiobis. Fl.fvec. iS. Daltb. parif. 6.

Vero-

«4

DIANDRiA MONOGYNIA

Veronica foliis alfernis cordatis quinqueiobis, floribus

folitariis. Hort. chff. 9. Roy, lugdh. 303. Alline hederulse folio. Bauh. ^m- 2,^0. jQ. Veronica chia, cymbalarias folio, verna, flore alboiam- bilico virefcente. Tournef.car.y.Buxi'. cent. i./.lf. ^39./. I. Habitat in EuropaB ruderatis. 0 * Obf. Semina umhilicatafunt hnic proptia.

t)ifhylUs. i^. VERONICA floribus folitariis, foliis, digitato-par titis pedunculo orevioribus. FLfuec j<).Daiel>.parif 6

Veronica foliis alternis; inferioribus quinquepartitis ,fu' perioribus tripartitis, floribus foiitariib. Hori, clijf. 9. Rov. liigdb. ^02.

Veronica triphyllos casruiea. Buuh. piHi ip.

Habitat ift Europas agris. 0

*«^*' X4. VERONICA floribus folitarii? , foliis digitato- pani* tis pedunculo longioribus. Fl.fuec 20. Veronica huniiiis ereda montana, flore parvo csruleo.

Dill. aPp. 38. Habitat tn Sueclce, Gemaniae, Hifpanias aridisapricis.0

ramiinif. 2f. VERONICA fioribus folitariisfubfelfilibas^foliisob-

longis fubdentatis , caule erecto. Veronica minima, clinopodii minoris folio glabro, ro-

mana. Boce.muf. 1. p. ig.t. 102. FailLpartJ. 2or.

t. 23. /. 3. Raj.fuppl. 423. Veronica erefia, acini folio glabro, fioribus caenilels.

DiU. app. 39. Habitat in Europae aufiralioris agris. 0 Planta noflra gerit folia magis oblonga., quam illa a p^a-

lantio pida*

peresnnn^ 2,6. V ERONIC A floribus folitariis feffilibus, foliis lanceo- lato-linearibus glabris obmlis integerrimis , caule erC' &.O. FLfvec. 15*. * Veronica terreftris annua, folio polygoni , flore albo.

Morif. hi/J. i.p. 322. /. 3. t. 24./. 19. Hahttat in Europae hortis, arvisque. 0

wmkndtca. 27. VERONICAfioribus folitariis feffilibus, folHs linea- ribus, caulibus diffufis. V^eronica caulibus procumbentibus, foliis linearibus, flo-

ribus felTilibus laieralibus. Gron. virg. 4. Habitat ik Virginia.

F-

DIANDRIA MONOGYNiA Jj

jUSTICIA.

JU STICIA arborea, foUis lanceolato-ovatis, bracleis AtWmda.

ovatis per/ifteiitibi-'^, corollaruin galea concava. //

Zeyi. l6. Hort upf. 7. Juflicia rbliisovato-ianceobtts,fpicisfolions;i1orum ga-

lea concava. Hortcliff. y. R.oy. lugdh, 2.91 . Adhatoda zeylanenfium. Herm, iugdb. 641. /. 643.

Pluk. alm. 9. /. 173./. 3. Huhitat ifs Zeylona. $

. jUSTICIA arborea, foiiis lanceolato-ovatis^ bra£teis EcboUum, ovaiiii deciduis mucronat'S., coroil;iruni galea refjcxa. Fl. zeyl. If.

Adharoda , fpica longiffima, flore rcflexo. Burm. zoyl.

7. /. 4'/- I- Carim-curini. Rheed. mal. 2. p. 37. /. 20. Piuk. alm,

116. t. i-ji /.4, Habitat ;'« Malabaria , Zeylona. ^

. JUSTICIA fniticofa,fo]iis lanceolato-ovaiis, brafteis Betonics, ovatis acuminatis Yenofo-reticulatis coloratis. FI. ze\l. 18.*

Betonica frutefcens. Bont. jav. 146.

Bem curini- R^eed. mal. 2. />. 126. /. 21.

Habitat tn India. ^

. J U STICI A fniticofa, foliis lanccolatis integerrimis, pe- hyiJofifotia,

dunculis trifloris ancipitibus, braftei^ calyce breviori-

bus. /ufticiafoliislineari-lanceolatis, floribus faepius folitariis,

Hort. ciiff. xo. j^oy. iugdb. 291, Ecbolii indif.-' f. Adhatodae cucullatis fioribus aemula,

hyffopifoHa planta ex infulis fortunatis. Fiuk. alm^

132. /. 280. /. I. llal>itat in iftfuiis Formnatis. "^

. JUSTICIA procumbens, foliis lanceolatis integerri- ;,roc«nj*ff»xr mibj fpicis termjnalibus latcralibusque alternis, bra- Qeis feiaceis. Fi. zeyi. 19. * Euphrarta, alfines anguftiore folio, rubias modo fpicafa,

golcondea. Pluk.alm. 142. t,^6. f. 3. Hahitat in Zevlona. ^

. JUSTICIArepens, foliis ovatis fubcrenatis, fpicister-wpeiw.

minaiibus, bracteis lanceolatis. Fl. zeyl. 20. * Adhatoda fpicata, fiofculos ex foliolis membranaceis.

Burm. zp'i. 7. ./. 3. /. 2. Habitattn Zeylona. l^ 7- JU-

i6 DIANDRIA MONOGYNIA

ibintvfis, 7. JUSllCiA herbacea. foli;sovati«, fioilbai latcialibus, pedunculis tniloris. bra^lieisovaiibus.

Habttrd in Chir.^j.

Cimles angulatt^ pedjles , inferne ramoji. folia oppojita^ petioUta, ovata^ acuminatu.^ ohtujiufcuh^ xix crenata. Ex alis pedunculi duo {". tres , Jinguli hrcces apice triflori^ifivoiucro diphyllj^ fetaceo., Kndoybra<^eis ova- tis , obtnjis^ longituatne fioris ^ miM:mis.

fcbwidti 8. JUSTICIA tbliis hmceoiato-linearibus obtufis fefljli- bus. racemis adfcendenli-fecundis , bradieis ietacei». Fl. zeyl. 21.* Euphrafiae affinis indicaechioides. Hcri -.lugS.^^S.t.^O^ Peetumba. Rheed. mal. ^. p. 87 t. 46. Hahitat in India.

/"f.rft«?i/u> 9- JUSTICIA foliis ovatis integerrimis, brafteis cunei-

formibus, ramis fexangularibu^:. jiiflicia annua, hexangulari caule, foliiscircaeseconjiiga-

tis, tlore miniato. Amm. herb. 27^1. Hort clijf. 10. Euphraiia, aliincs majori folio, flore galeato paTlide iu-

leo, jamaiceniis. P/«^. alm. 142. t. i-?9. /• 6. Habitat in Vera cruce, Jamaica. 0

mjyia 10. JUSTICIA foliis laiiceolrito-ovatis integcrrimis. pe

dunculis dichtDtomis.

Piilcolli. Rheed. mal. 9. p. 13^. t. 6y.

Jiahitat \n India 'Toren.

Rami ohfolete anguluii. Folia lato-Linceolataf. lattceola to-ovata., obttife acuminata^ integerrima ., mimis gla- hra. Pedunculi dnhotomi ^ longitudine foUorum. tio- res fejfiles., braSieis minimis.,lineatis. C^lyces mtnimi Corcllie tubus filiformisy longus. Limbi labium fuperi- i^s lineare ., angujium., brevius., ref.exum; L. inferius w^fualc., trifidum. Stamina extra fauces promt/ientia. Stylus capillaris ., pcrfifiens.

purfurtn. ji. JUSTICIA foliis ovatis utrinque mucronatis inte- gerrimas ghbris , caule geniculato, fpicis fecundis.

Habitat in Chiiia. Osheck.

Caidis herbaceus , brachiatus. Folia lato-ovata., apice ^fj* Lafi mucroncta., glahra.,petiolata., tntegerrima. /.rti- cuii ciiulis c^ rami fupru hafin Geniculu tumiJo., quoif fupra ang ujiius cvadit^ notantur. Spiccc ad latera ^' a- pices ramorum., fecundiC. Bra^de angufliC , lanceola- iiCj longitudinc capfularum. Coroll:e purpurca : labiis creBis ; aJtero lineari angufiiffirno\ aUero tato trilobo. Stamina duo , purpurea , longitudine corolLc.

GKA-

DIANDRIA MONOGYNIA, 17

GRATIOLA.

I GRATIOLA floribus pedunculatis , foVm hnceolAtis officinaiif.

ferrans. Mat. rned. 18. Gratiola. Riv.fmn.i^). Hort.cliff.f). Roy.lugdb.i^z.

Dalih. parif. 8. Sanv, moftfp. 137. Gratiola centauroides. Bauh. -pi/t. i^jc). Habitiit in Lufatia, Gallia ^ aujlralioribus Europ»

hhr.,idiufculis. "^

2. GRATIOLA floribus pcduiiculatis , follis ovatis cre- <^«i«fl

natis. Grun. virg. 12,9. Ruellia pedunculis folitariis unifloris longitudine folio-

rum. Gron.virg. 73. *, Hahitatin Virginisj <i^«<>/;V. Fvitola d;:o ifta jloralia , ^a.e ia pracedertte ^ fe^uetftej

in hae dejunt.

3. GRATIOLA foliis lanceolatis obtufis fubdentatfs. vivginim..

Gron. virg. 6, *. Habitat in Virginia.-

4. GRATIOLA floribus fubfefl"ilibus. femviana Gratioia i-atiore folio, flore albo. Fewill. peruv. 3.*. 47. Habitat in Peru.

PINGVICULA.

1. PINGVICULA neSarii apice incraffato. injitanica,

Viola paluftris , Pinguicula diSa, lufitanica. Grif. lujit. Habitat tn Lufitania. 3^.

z. PINGVICULA nedario cylindraceo longitudine pe- vnigaxisi tali. Fl. lapp. II. Fl. fucc. z\. Roy. lugdb. 304. Sanicula montana, fiore calcari donato. Batth.tir/.i.^^' Habitat in Europa; uhgimfis 7/t.

5. PINGUICULA ne£l:ario conico petalo breviore. /7, al^ina:

lapp. 11. t. 12. /. 3. *. Fl.fvec. 11. Pingvicula flore albo minore, calcari brevifllino. Raj.

hijl. y^z. Hahitat in Alpihtis Lapponicis. Jc'

4, PINGVlCULAfcapo villofo.F/./^;>p. 13.*. 12. /. 2. ^,uio[a. Fl.fuec. 23. Habiiat in Lapponia, Sibiria. ?;

B UTRI"

jji DIANDFvIA MONOGVNiA.

UTRICULARIA.

^igarit. I. UTRICULARIA neaario conico. Fl. lapf. 14. FL

fuec. 24. Fi. :i.cvL 2i. ^oy. lugdb. 304.

Lentibularia. Rro'. mi)». 78. *

Millefolium aquaticum katicuiatum. Banh. p'm. 141.

Hahiiai: itt Emops, joji! p<iludihus f^rofnyiJtorthus. Z^

Neilariur/i fnbuiatu/ri .^ loHgitHdtne Ittixt ififenoris^ cut approximatum:, faux clauj'a palato gtt>I>o. Ptanta no- bis ditplex: altera MAJOK a Rtvtm delineata^ caly- ce fofitce rotundato. Altera MINOK calyce fioftice transverf» ., Qsf f«'?A trutfcato; crefcitrtt iottjunitim

vtintt. a. UTRICULARIA nedario caiinato. Fl. fuec. 2.5-. * Millefolium paluftre galcriculatum minus. Pluk. aim.

ifi. ^.99. /. 6. Apariiie aquis innatans trevifana, foliis perchepier capre-

olis donata. Bocf. muf. i.p. 23. t. 4. Hetlfitict in Europae foffis rarius. Nedariurn obfoletum , deor.fum fpcHans ; faux absque

gihbu paJato., pervia ^ hians.

fubulata. g. UTRICULARIA neaario fabulato. Grofi. v>rg. 6. Habitat in Virginia.

gibbn. 4. -UTRICULARIA neaariogibbofo.

Utricularia florum neaario gibbofo, fcapo nunc anifio-

ro nunc bifioro. Gron. virg. 129. Hahitaf in Virginia.

Ufitt. 5". UTRICULARIAfcaponudobitido. Habitat in China. Osbeck, Cmlls flliformis^igitf lo>igitudi»e.,bifidus f. duplici ra-

cemo., nudus. Florcs alterm.,lutei : labio ftipertore la-

teribus aeuto.

ucruJea. 6, UTRICULARIA fcapo nudo, fquamis alternis va- gis fubulatis. Fl. zeyl. 23. Nelipu. kheed. mal.. 9./. 137. /. 70- Hahttat in Zeylona.

Wtf. 7. UTRICULARIA caule foliofo. f

Linaria paluftris, foeniculi folio. Plum.fpec. 6. Habitat in Americes Gallia <e<iuinodiali.

VERBENA.

*■ Diandrae difperm-t. ^nbica. ^- VERBENA diandra, fpicis "longiflimis foliofis.

V er-

DIANDRIA MONOGYNIA. 19

Verbenafoiiis ovaiis acuminatis, Ipica folioft. Hort.

cujf. 10. * Vcrbena orubica, leucri» folio, prImul,H veriji fiorc, fflt-

quLS & femiaibus lougi/Tjmis. Pluh alm. 383. t,iiH.

f.^.k^t. ^^ij.-f. 7- Sherardia urtic» folio fubtus incaao, ftoribus violaceis.

Ehret. pi^. f. f.f i. Hai'ltat in Oruba irjfuU amertc«s ftrptcnirionalif.

a. VERBENA diandra, fpicis longilHmis carnoHs fubnu- /«m4ife/;/i'.

dis. Vcrbenafoliisobtufe ovalibus, fpica carnofa mida. //^r/.

ihjf. 10. Roy. IngJb. 527. Vcrbena folio fubrolundo ferrato, noie caeruleo. Sloan»

hifl 171 , t. 107. /". I. Habitat in Jamaica b^ X)aribaeis. Jf Q

3. VERBENA diandrA, fpicis ovatis, foliis lanceolatisj?«eW//o/,

ferrato-plicati";, caule fruticofo. B.oy. lu^dh. -^i-j. Sherardia nodiflora» ftcechadi!» ferraufolii tolio. yaill.

fex. 49. Lavandula, toliis crenatis latioribus, amcricana frute-

fceris. Plum.fpec. 6.

Hiibiiat ir America GaUicif tequifioctialif,

4. VERBENA diandra.^ fpicis laxis, calycibus d\x.Qm\% ^rifmaxKo.

prifmaticis truncalis ariltatis, foliis ovaiis obtufis. Verbena minima, chamaedryos foiio, Shatu jam, 64. Habitattn Jamaica,

f. Verbena diandra, fpicis laxis, calycibus rni£tus reflexo- mexjcana., pendulis fabglobofis hifpidis. Verbena mexicana,trachelii folio,fructu aparines: Dill,

elth. 407. /. 302. /. 389. Hahitat in^\tX\co.

6. VERBENA diandra,calycibus fubrotundls ereftiufcu- /rtj^ij/flce^,

lis, feminibas echinatis. Scorodinia fioribus fpicatis purpurafccntibus pcatapeta-

loidibus. Sha>7. jam. 66. Blairia Hattfi. A>Hm. herb. i*jj. Habitat in Jamaica,

*]. VERBEN A diandra, fpicis longis, calycibus aiiitatis, (nraffavica, foliis ovatis argute ferratis. Veronicse fimilis truticofacurairavica.ii'eyw./'/7r<xi/.240. Kempfera. Houfi. m. ff'. Jfabitat ift Curdflao Americei,

b 2 r^-

io DlANDRIA MONOGYNIA-

* TeharJrc?^ ''7etra(perma, vAiifiora. 8. VEF BEN A tetrandra, fpicis capitato-conicis, folils fer-

ratis, caiilc repcuLe. FL zeyL 399. Verbeua foliis verticaliter ovatis, tpicis globoiis. Hort,

cliff. II. Verbcna foliis vetticaliter ovatis, fpicis folitariis ovatis.

^oy. lugdh. 327. V erbena caule repente, foliis oblongis fuperjie crenatis,

pedunculis folitariis capitatis. Gran. 'virg. 7. Vcrbena nodiflora. BauL ^hi. 269. prodr. 125" //«/;/?rf/ in Virgima. O

honarkvfi:. 9- VERBENA tetrandra, fpicis fafciculatis, foliis lanceo-

iatisamplexicaulibus. Hort. ttpf. 8. Verbena foliis lanceolatis, floribus congeRis fadigiatis.

Hori. cliff. II. lioy. higdh. 32.6.. Verbena bonarienlis altifnma, lavenduls canarienlls fo-

lio , fpica lavendulse. DiU. elth. 406^ t. 300, /. 387 Habitiit i}7 agro Bouarienfi. 2^'

hapata. 10. VERBENA tettandra, fpicis longis acuminatis, foliis

hartatis. Hori. n^f. 8. Verbena foliis lanceolatis ferratis , l]^icis filiformibus pa-

niculatis. Rcy. lngdh, 327. Verbena americana a!tii]ima,fpicamukiplici, urticcefo-

iiis anguftis, floribus caeruleis. Herrn. j)arad 242. t.

242. Habitat in Canadas hnmidis. "U

ftrticifolia. ji. VERBENA tetrandra, fpicis filiformibus paniculatis, foliis indivilis lcrratis petiolatis. Hort. upf. cf. Vcrbena foliis ovatis, caule ere£lo, fpicis riliformibus paniculatis. Hort. clllf. 11. Grofj.vtrg. ^j.Roy. ludb.

Verbena reda canadeufis, urticse toIii!5. Alorif. hift. 3.

/».418./. II. /. 25-.^/. 3. Habitat in Virginiae, Canad» aridis. T^

rpmit. 12. VERBENA tetrandra , fpicis filiformibus, foliismul- tifido-lacinlatis , caulibus numeroiis. Hort. upf. 8. Veronica humilior , foliis inciiis. Clayt. virg. 5. Habitat in Qm^<\ii., Virginia. 2^

jfficiiialis. 13- VERBENA tetrandra, fpicis filiformibus panicula- tis, foHis multilido-Iaciniatis, caulc folitario. Verbena foliis multiiido-laciniatis , fpicis filiformibus

Hort

DIANDRIA MONOGYNrA. ii

Hort. cliff. II. Fl.pvec. 16. Roy. Ingdb. 327. Dalih,

parif. 9. Sauv. moitfp. 279. Verbena